bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Organizacja

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci  wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.
 4. W przedszkolu jest 6 oddziałów.
 5. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.                 
 7. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 8. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
  a) Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów.
  b) Liczbę pracowników
  c) Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 9. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 11. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
 12. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. W czasie przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola dzieciom zapewnia się opiekę w przedszkolu dyżurującym.
 13. Przedszkole pracuje w godzinach 6.00 - 16.00, w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

  a) Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
  b) Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej Brzegu
 • Nieobecność dziecka w przedszkolu  zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty.

c) Przedszkole zapewnia dzieciom odpłatne wyżywienie.
d) wysokość opłat za korzystanie z  żywieniowej ustala dyrektor.

 • Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z dołu do 10 dnia następnego miesiąca.

   


Opublikował: Iwona Iwanicka
Publikacja dnia: 04.04.2019
Podpisał: Iwona Iwanicka
Dokument z dnia: 13.12.2013
Dokument oglądany razy: 5 099